Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Ключови предимства на ERP SelMatic Plus

ВАЖНО: Описаната софтуерна система SelMatic Plus към настоящия момент не се предлага за нови клиенти, а само се поддържа за съществуващи такива.

Информация за актуалните софтуерни продукти от фамилия SelMatic може да откриете на http://selmatic.com/.

 

Осъществявате централизирано управление на всички процеси в организацията.

 

 Използване на единна база данни. Всички потребители работят с обща база данни;

Споделя се единна продуктова и клиентска номенклатура;

Централизирано дефиниране на ценови листи, както и възможност за въвеждане на цена в локалния обект (при необходимост);

 
     

 

 

Разполагате с актуална информация за всички звена при синхронизация на данни в реално време между отдалечени  обекти.

 

Работа в on-line режим: обмяна на данни между централния офис, склада, магазинната мрежа;

Работа в off-line режим: при липса на интернет обект продължава да работи в своя локален модул. При възстановяване на свързаността всички промени в клиентската номенклатура, извършени продажби, разплащания и всички останали генерирани данни се синхронизират с централната база.

Предимството при използване на този комбиниран режим на работа е гарантираната работоспособност на системата независимо от възможен технически срив;

     

Повишавате качеството и редуцирате допусканите грешки чрез дефинирането на работни процеси, базирани на стандартизирана методология и добри бизнес практики.

 

Специализация по индустрии;

Адаптиране на ERP системата спрямо изискванията на конкретния бизнес;

Реинженериг и оптимизация на процесите в организацията на база утвърдени добрите практики;

 
     
 

Осъществявате пълен контрол и елиминирате възможни злоупотреби с детайлните настройки и права на достъп за различните потребители на системата.

 

Всеки служител работи единствено с данните, необходими за изпълнение на преките му задължения;

Определя се кои групи потребители какви конкретни функционалности да използват;

Освен разграничаване на достъпа на мениджмънта и по-ниските йерархични нива е възможно да се дефинират различни права и по обекти.

     

Взимате правилни, информирани решения за всеки аспект от Вашата дейност като използвате богатия набор от справки и аналитичните инструменти на SelMatic Plus.

 

 

 Голямо количество справки, покриващи изцяло въведената първична информация;

Възможност за дефиниране на потребителски справки;

Специализирано приложение за извършване на интелигентни бизнес анализи – модул „Бюджет и анализи”

Избор от над 50 предварително зададени анализи, покриващи основните и най-често използвани от бизнеса ключови показатели за ефективност;

Дефиниране на произволни нови анализи;

 
     
 

Лесно управлявате отношенията с Вашите клиенти с модул „CRM”, който Ви осигурява пълна и ясна информация за клиентските досиета.

 

Систематизиране на данните за потенциалните и настоящите клиенти;

Налични индикатори за вероятността за сключване на сделка;

Проследяване на всички етапи от взаимоотношенията с потенциални, активни и неактивни контрагенти;

     

Служителите Ви бързо свикват да работят със системата поради интуитивния изглед на интерфейса и изобразяваните екрани.

 

Като пример: средното време за обучение на касиер (независимо от нивото на компютърна грамотност) не надвишава един час;

 
     

 

 

 

 

 

Бърза, лесна и ефективна интеграция с външни софтуерни и хардуерни решения

 

Налични интерфейси към големи системи като SAP, Oracle ERP, Atlantis ERP;

Интеграция със системи за електронен обмен на данни (EDI) изисквани при работа с хипермаркети - интерфейси както към eXite, така и към ECOD;

 Интернет (online) магазин – съвместно решение на SelMatic Plus и SummerCart;

 Интеграция с повечето популярни счетоводни програми като Ажур-L, Бизнес навигатор, Плюс минус, Едис-Асо и др.;

 Връзки към системи като ePay, TBI credit, Е-фактура и др.;

Комуникация с външен хардуер: касови апарати, електронни везни, етикетни принтери, мобилни устройства и много други.

     

POS приложение, предназначено за търговски вериги и фирми търгуващи на дребно.

Директна продажба на стоки и услуги. Възможност за дефиниране на промоции, работа с клиентски карти, ваучери, бонус точки.

Front office решение за нуждите на търговски обект с възможност за интеграция със SelMatic Plus или друга ERP система.

 

 

И още...

Разполагате с актуална и постоянно развиваща се ERP система, разработена от български производител, съобразена със законодателните изисквания и местните стопански условия, а не чужд продукт, адаптиран за нуждите на местния пазар.

Можете да се доверите на ERP от SelMatic, защото имаме дългогодишен опит в разработването на бизнес софтуер, разполагаме с богата експертиза за добрите практики в проспериращите търговски фирми.

Разчитайте на нашата качествена поддръжка и call център, на Ваше разположение 365 дни в годината (при сключен договор за абонамент).