Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Оптимизиране дейността на търговските агенти на КАМ 04

КАМ 04 ООД е наш дългогодишен клиент, с предмет на дейност внос и търговия на едро с крепежни елементи.

Софтуерното решение Инфоплюс се използваше в централния офис на дружеството, а регионалните търговски агенти диктуваха на служителите в офиса по телефона данните за заявките на клиентите. Така са допускани множество технически грешки и често анулиране на фактурирани продажби.

През 2010 г. собствениците на КАМ 04 се обърнаха към бизнес консултантите на Селматик, за да споделят за трудностите, които срещат при този тип организация на работата. 

След анализ на ситуацията беше решено да се организират като самостоятелни мобилни обекти 12-те регионални търговски представители, които да разполагат със собствени модули за връзка с централната база данни. Закупени бяха мобилни лаптопи ASUS, на които се инсталира софтуерът Инфоплюс, извършено беше обучение за регионалните представители. Постигна се оптимизация на дейността, тъй като вече мобилните търговци въвеждат заявките на клиентите на място при получаването им. Посредством технологията за синхронизация данните се изпращат в централния офис. Извършва се автоматична трансформация на постъпилите заявки в продажби към крайните клиенти. Постига се бързина и удобство при работа, елиминира се възможността от допускане на грешки, гарантира се коректност при изпълнение на заявките.

Извършена е и допълнителна оптимизация на системата за следене на дълговете на клиентите. Посредством допълнителна софтуерна доработка на интерфейса към счетоводния модул вече се отразяват плащанията по банков път.

В дейността на дружеството активно се използват възможностите на стандартната за Инфоплюс функционалност на модул "Промоции".

Ефектът от оптимизацията на дейността посредством актуализация на софтуерната система Инфоплюс към текущите нужди и бизнес развитие на нашия клиент е: пълна проследяемост на заявките от регионалните търговски агенти, последващите продажби и плащания, контрол на дълговете на клиентите.

Видео референция