Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Стела Турс ООД

През годините СТЕЛА ТУРС са изпробвали разнообразни начини на работа с различен софтуер, но не са открили система, която да им позволи да организират в електронен вид по-голямата част от досиетата на клиентите, да обобщят финансовите операции от всички отдели, така че да имат възможност за цялостен анализ на приходите и разходите.

Изборът на интегрираната ERP система SelMatic Plus е продиктуван от  извършваната от Селматик дългогодишна IT поддръжка и изграденото доверие към надежден партньор.

Пред проекта по внедряване бяха поставени три водещи предизвикателства:

На първо място да се обхванат всички финансови операции, представляващи интерес за мениджмънта на дружеството в единна база данни, което да позволи последващи анализи. За целта финансовите операции се отразяват в специфични електронни документи, които дават нужната аналитичност. Всички документи се присъединяват в единно досие, наричано в SelMatic Plus „сделка” като така се проследява цялостното развитие на дадена поръчка с всички приходи и разходи, задължения, плащания и текущ баланс. Има възможност да се прикачват и всякакви външни файлове, които могат да са полезни за досието на конкретната поръчка, или на клиента.

На следващо място беше необходимо да се подредят досиетата на клиентите и да се обособи единна база данни за цялата съпътстваща информация и документация посредством CRM приложението на SelMatic Plus с възможност за архивиране на файлове и проследяване на връзката със свързаните поръчки и проекти. CRM модулът позволява освен извършване на посочената систематизация на информацията да се отразяват и важните за клиента събития или нови поръчки.

Третият важен елемент беше необходимостта от импорт на финансовата информация за продажбата на самолетни билети от външна система. Това е възможно посредством изграждане на интерфейс, който е разработен и е в процес на тестване.