Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Връзка със счетоводни системи

ERP системата SelMatic Plus разполага с технология за интерфейси, с помощта на която може да бъде изградена автоматизирана връзка с всякакъв счетоводен софтуер.

Бързата и лесна интеграция с външни системи Ви позволява да запазите счетоводните софтуерни решения, с които сте свикнали да работите. По този начин ERP SelMatic Plus се адаптира към нуждите на организацията Ви и утвърдените модели на работа в счетоводния Ви отдел.

Всеки отделен интерфейс се изработва и настройва индивидуално съобразно изискванията на Възложителя.

По-долу са изброени някои от наличните интерфейси към популярни счетоводни продукти.  

Ажур-L* – интерфейсът дава възможност за експорт на продажби, доставки, касови приходи и разходи от ERP SelMatic Plus към Ажур-L.

 

ERP SelMatic Plus има два вида интерфейси с Ажур - L:

Вид 1 - интерфейс със складовия и фактуриращия модул на Ажур - L. В този случай се изпраща информация по първичните документи за движение на стоките  – доставки, продажби, местения между обекти и ВСО. Обменя се информация за хедъра на документа и детайлите му (ред по ред). Самите плащания се осчетоводяват в счетоводната система.  

Вид 2 - интерфейс със счетоводния модул на Ажур. В този случай е необходимо всички контировки да се направят в счетоводните номенклатури на ERP системата SelMatic Plus. Изпраща се информация за настроените документи, като освен продажби, доставки и плащания, има възможнот и за ВСО. 

* Ажур-L е регистрирана търговска марка, собственост на БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД.

 

Бизнес Навигатор* – интерфейсът дава възможност за обменяне на информация от първичните документи продажби, доставки, касови приходи и разходи от ERP SelMatic Plus към Бизнес Навигатор. При необходимост може обменянето да се извършва и за други документи.
Генерира се по един файл за продажби, доставки и плащания. Изпраща се информация за хедъра на документа и детайлите му (ред по ред). От страна на Бизнес Навигатор се настройват така наречените „Импортни филтри“ в програмата на клиента, в които е посочено как точно да се обработват файловете от ERP SelMatic Plus. Ако е необходима някаква синтетичност, тя се извършва от страна на Бизнес Навигатор.
 
* Бизнес Навигатор е софтуерен продукт на Комерс Финанс АД.

 

Едис АСО*– интерфейсът дава възможност за експорт на продажби и плащания по тях от ERP SelMatic Plus към Едис АСО. Изпраща се информация по първичните документи продажба, доставка и плащания по документите. Генерира се по един файл за продажби и доставки. Също така се изпраща информация за хедъра на документа, детайлите му (ред по ред) и общата му стойност.

 

 

* ЕДИС АСО е запазена марка на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД.

 

Плюс-минус – при интерфейса се прави едновременно връзка със складовия и счетоводния модул на Плюс-минус, тъй като те са свързани. Изпраща се информация за продажби, доставки и плащания, като цялото контиране е при ERP системата SelMatic Plus. 

 

* Плюс-минус е запазена марка на Плюс Минус ЕООД

* Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на трети лица. Селматик ЕООД  няма никаква връзка и не работи от името на собствениците на тези търговски марки.

 
Моля обърнете внимание, че интерфейсите следва да бъдат специално настроени или доработени, за да могат да се използват за конкретно приложение и при конкретни условия.

Налични са и други разработени интерфейси към външни счетоводни софтуерни системи и складови програми. Моля изпратете запитване за възможен интерфейс към интересуващата Ви външна софтуерна или хардуерна система.