Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Внедряване

Предварително консултиране (pre-consulting)

Изборът на подходяща ERP система е важна стъпка. С цел да Ви улесним максимално ние извършваме предварителен одит на Вашите бизнес процеси. Нашите консултанти внимателно анализират изложените от Вас изисквания към бъдещата система, както и задачите, които очаквате да решите с внедряването й. Изготвят писмено описание на процесите с точно отразяване на приложимите функционалности от SelMatic Plus. Оформя се задание за внедряване на ERP системата с график на планираните дейности и ясни ангажименти за всички участници в проекта.

Така Вие:

Пестите време и средства като получавате компетентно и мотивирано проучване за изискванията към ERP системата и обхвата на бъдещия проект.

 Ясно можете да прецените какви са ползите от подобно внедряване - каква оптимизация можете да реализирате срещу какъв разход на време и средства.

Черпите идеи от бизнес опита на нашите консултанти с чиято помощ идентифицирате звената, които можете да подобрите във вашата организация.

Предварителното консултиране е безплатно в този първоначален етап (изразходваните консултантски часове се заплащат единствено при условие, че одобрите ERP системата SelMatic Plus като подходяща за Вас, при сключване на Договор за внедряване). 

Оптимизация и реинженеринг на бизнес процеси

Прилагаме системен подход към организацията на Вашите процеси. На базата на добрите практики, залегнали във функционалността на софтуерните решения от фамилия SelMatic, както и на богатия опит на нашия консултантски екип осигуряваме оптимизация на Вашата дейност. Положителен ефект от внедряването на ERP е реинженеринг на неправилно дефинирани, сложни или излишни заварени процеси.

Получавате готово ноу хау за добрите бизнес практики.

 Въвеждате утвърдени и доказани в практиката методи за оптимизация.

Подобрявате ефективността на Вашата организация.

Внедряване на ERP системи

Внедряването на бизнес софтуер включва реализацията на множество дейности: инсталация и активация на лицензите, настройка на приложенията спрямо предварително зададените параметри, определяне на нивата за достъп на отделните типове потребители, създаване и/или импортиране на основните номенклатури. Важен елемент е разработването на допълнителни възможности, специфични справки и анализи и цялостната адаптация на SelMatic Plus към Вашите изисквания.

След извършване на дейностите по внедряване и обучение на персонала системата се тества от възложителя, който я приема за годна за въвеждане в експлоатация. Едва след това се пристъпва към реално стартиране на работата с приложенията. Последната финална фаза от проекта е едномесечен мониторинг на вече функциониращото решение.

Ползите за Вас:

 Установената методология на внедряване и предварително договорения график Ви гарантират своевременно приключване на проекта и реални резултати от работата с новата система. Така избягвате често срещания негативен ефект на продължаващи с години ERP внедрявания.

 Контролирате целия процес, периодично тествате и проверявате съответствието на системата с Вашите изисквания и бизнес цели.

 Получавате цялостно работещо решение с осигурено обучение и поддръжка.         

Обучение

Обучението на Вашите служители се извършва в хода на самото внедряване, в удобно за Вас време, съобразено с работния ритъм. Потребителите на системата разполагат и с пълна документация и видео демонстрации. При въвеждане на още функционалности при бъдещо разширяване на системата, както и при постъпването на нови служители се организират допълнителни обучения.

Вашите служители бързо свикват да работят с приложенията, защото решенията от фамилия SelMatic се отличават с интуитивен и лесен за използване интерфейс;

Обученията се водят на достъпен език и са удобно организирани, така че да не затрудняват нормалната ангажираност на отделите ви;

Не се изисква да наемате специалисти с висока компютърна грамотност, тъй като всеки потребител получава индивидуално обучение, съобразено с нивото му на познания.  

Осигурена е постоянна бизнес и техническа поддръжка на софтуерните приложения, предлага се и пълна гама от IT услуги.

Софтуерните решения с марка SelMatic се развиват и осъвременяват. Всяка внедрена система може да се надгражда с допълнителни модули и нови функционалности.

За екипа на SelMatic внедряването не приключва в момента на успешно реализирания проект. Поддържаме активни отношения с нашите клиенти като ги информираме за новостите в развитието на софтуерните приложения, организираме полезни събития, уеб базирани семинари.