Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Внедряване на ERP системата SelMatic Plus

Софтуерните решения с марка SelMatic се внедряват на проектен принцип

При предварително консултиране (pre-consulting) нашите консултанти установяват изискванията на организацията, планираща въвеждане на бизнес софтуер, оценяват и представят възможната оптимизация на процесите с решенията от фамилия SelMatic.

Пристъпва се към изготвянето на писмен проект за внедряване с подробно описание на процесите и съответстващите им софтуерни функционалности. Задължителен елемент е двустранно приет график с time line на отделните дейности по изпълнение.

Важна част от проекта е и определянето на ангажираните участници както от страна на изпълнителя (консултанти, специалисти по поддръжка), така и проджект мениджър и ключови експерти от страна на внедряващата организация.  

Дейностите по инсталация и адаптация на ERP SelMatic Plus се извършват на базата на установена методология и начин на работа.

Обучениетоза работа с приложенията се извършва в хода на самото внедряване в удобно време, без да възпрепятства естествения работен и делови ритъм на организацията.

След приключване на дейностите по внедряване и обучение възложителят тества функционирането на системата. Задължителен етап при внедряването на ERP SelMatic Plus е приемане на системата като годна за въвеждане в експлоатация и отговаряща на предварително дефинираните критерий.

Финалният етап по стартиране ползването на ERP системата в реални условия задължително протича с участието на нашите бизнес консултантите и технически специалисти.