Телефони

032 390 222

02 439 02 90

0894 44 12 96

 08

E-mail

Търговски отдел
sales@selmatic.com

Маркетинг отдел
marketing@selmatic.com

Счетоводен отдел
accounting@selmatic.com

_____________________

Склад и логистика

 Поръчки и заявки за доставка

Оптимизирате доставките си чрез наличните в SelMatic Plus инструменти за снабдяване с необходимите Ви стокови наличности.

 

 

Създаване на заявки към доставчици.

Автоматично генериране на заявки на базата на „основен доставчик” на ниво отделен артикул.

Генериране на заявка, на базата на предварително дефинирани минимални и желателни количества, продадени количества и текущи наличности, едновременно за неограничен брой обекти.

Възможност за избор при изготвяне на документ заявка за доставка между следните опции:

 - генериране на нова заявка;
 - добавяне на редове към вече съществуваща, но неприключена заявка.

Превръщане на заявка в реална доставка.

 Следене на изпълнението на заявките.

Вижте ДЕМО

 
     
 

Доставката в SelMatic Plus се отличава и със следните допълнителни предимства:

 

 Реализиране на вътрешно общностни доставки в рамките на ЕС и издаване на „Протокол за вътрешнообщностна доставка”.

Проверка на текущите задължения към даден доставчик.

 Възможност за автоматично разпределение на разходи по доставката. 

 Автоматично изчисление на Средно доставна цена с разходи и възможност за пресмятане на печалбата спрямо нея. 
     

Ревизия

Ефективно контролирате реалните складови наличности с автоматизирания процес на извършване на ревизия в SelMatic Plus.

 

 

 

 Възможност за частични ревизии само на отделни артикули или на групи артикули.

Въвеждане и запомняне на протокол за намерените в склада видове и количества артикули.

Възможност за организиране на ревизия с две паралелни преброявания от две различни комисии и автоматично създаване на окончателен протокол.

Възможност за ревизия и на ниво серийни/партидни номера

 Автоматично съпоставяне на намерените количества с наличностите, заведени в базата на SelMatic Plus.

 Автоматично генериране на изравняващи операции по два различни метода:

 - Продажба (когато се санкционира материално отговорното лице)
 - Вътрешно складова операция (когато разликите са за сметка на собственика).

 Избор на ценова листа за оценяване на евентуалните липси.

Групиране на стоки с подобни несъответствия (позициите се групират по номер, т.е. ако една позиция е броена на няколко пъти и е записвана на различни редове, то при групиране тези редове се събират в един ред и преброеното количество се сумира).

Вижте ДЕМО

 
     
 

Вътрешно складови операции

ERP системата Ви позволява да извършвате и стандартните  складови операции за изравняване на стокови наличности:

 

Бракуване на стоки.

 Изравняване на ревизии.

Изписване на рекламни материали.

 Печат на протокол(и) за извършените манипулации на наличността.

Дефиниране на произволни други типове вътрешно складови операции.

Анализи по типове вътрешно складови операции, напр. количество бракувани артикули по видове, по обекти за произволни периоди от време.
     

 Консигнация 

 SelMatic Plus предоставя възможност за отчитане на бизнес процеси, включващи даване или взимане на консигнация.

 

Даване на консигнация.

 Взимане на консигнация.

 Отчитане на консигнацията и възможност за следене на остатъчни налични количества по консигнанти.
 

 
     

 

 

Минимални и максимални наличности

Оптимизирате доставките като осигурявате наличието на високообротни артикули и намалявате количествата на залежаващи стоки. Разполагате с ефективна защита против недостиг на търсени от клиентите Ви продукти.

 

 Задаване на минимални количества за определени стоки.

 Определяне на различни минимални прагове за различни групи от обекти.

Дефиниране на минимални и максимални количества за групи стоки.

Справки за стоките с наличност под минималните.

Възможност за генериране на заявки за доставка / местене съобразени с минималните и максималните прагове.

     

Проследимост по Серийни и партидни номера 

Поддръжка на серийни номера и партиди и следене на пълната история на отделния артикул, като например: 

 кога е доставен и от кого; 

 на кого е продаден, кога;

 каква гаранция е дадена;

 кога артикулът се е върнал за гаранционен ремонт; 

 какво е правено по него и т.н.

Пълно проследяване по партиди и серийни номера при производство, включително рекурсивно проследяване на продукцията назад по всяка съставна рецепта, давайки възможност за проследяване на съставните елементи обратно до техния доставчик.

 

 

 

 

 

     


 

 

Местене

Гъвкаво планирате и управлявате стоковите наличности. Реагирате адекватно при недостиг в един обект и необходимост от доставка от друг с възможност за местене между отделните обекти.

 

  Отразяване на местенето на стоки между обекти на фирмата със съответна промяна на стоковите наличности.

Въвеждане и проследяване на дата за доставка, дата за изпълнение на местенето, брой опаковки.

 Към документа за местене може да се впише номер на транспортно средство, както и номер на товарителница и данни за куриерска пратка.

 Документа за местене може да се генерира директно или чрез заявка за местене. 

  Използването на заявка за местене позволява системата да известява при наличие на резервирани количества с оглед адекватно управление на наличностите по обекти. Възможно е автоматично генериране на заявка за местене на базата на минимални и желателни количества.

 Заявката за местене може да се изпълнява и на части.

 Печат на Протокол за местене. 

Вижте ДЕМО

     

 

Проследяване на "стока на път"

 

 

Възможност за маркиране в документите на стоката като „Изпратена/Неизпратена”, съответно „Пристигнала/Непристигнала” (Стока на път).

Възможност за организация на:
Нареждане за изваждане на стока от склада и приготвянето й за изпращане.

Продажба на стока на клиент отделно от взимането й от склада.

Изписване от склада (към друг обект, към клиент).

Проверка за съответствие и приемане на стока (от друг обект, от доставка). 

 
 
 

 

 

 

  Мобилни терминали

Използването на мобилни терминали в склада значително улеснява Вашата работа. Най-често им приложение е на товарната рампа за прием и изписване на стока, ревизии и др. SelMatic Plus разполага със собствено решение за този тип работа със следните възможности:

Прием на стока по заявка за доставка, чрез автоматизирано сравнение между очакваните за получаване количества и реално получените (включително автоматично броене чрез сканиране на баркодове).

Прием на стока по заявка за местене.

Ревизия.

Проверка на наличност и цена чрез сканиране на баркод или ръчно въвеждане на номер на артикул.

Генериране на заявка за доставка и за местене.

Освен собственото решение, SelMatic Plus има и интерфейс към следните приложения от този тип (разработка на трети фирми)*:  Optim-al Fasty mobile;  iFD mStore.

* Интерфейсите към решения на трети фирми се заплащат допълнително и не са част от стандартната функционалност на системата. 

 

Модул Логистика

е предназначен за потребители на системата, които използват услугите на куриерски фирми за доставки на стоки.

 

 


 

  При генериране на документ за продажба, доставка или местене между обекти е възможно да се отразява както датата за изпълнение, когато стоката трябва да е подготвена за изпращане, така и датата за доставка, а също и номера на товарителницата. 

 Опция за въвеждане на подробна информация като коя е използваната куриерска фирма, типа на услугата като експресна или стандартна пратка и др., отразяване на теглото в килограми, цената на транспортната такса с и без ДДС, стойността на наложен платеж, товарителницата и таксата при обратни документи.

 В справка „печалби по суми“ са добавени колони за отчитане размера на печалбата с приспаднати транспортни разходи и куриерски такси. Така може да се оптимизира изборът на доставчик на куриерски услуги, както и да се прецизират разходите по обслужване на продажбите и доставките. 

 

 * Изброените в раздела функционалности са част от главния модул на ERP системата. Изключение са интерфейсите към софтуерни решения на трети фирми - т. 10 мобилни терминали.